Blog

11 styczeń 2022
o nas

Regulamin bonu litevouch

regulamin

REGULAMIN BONU Litevouch

Definicje:

 1. LV Trade – wydawca bonu „Litevouch”, tj. spółka zarejestrowana zgodnie z International Business Companies Act of the the Republic of Seychelles, Company Number: 229742, e-mail kontaktowy: [email protected]
 2. Litecoin – crypto waluta, nie jest to żaden z poniższych instrumentów: pieniądz elektroniczny, portmonetka, rachunek płatniczy w myśl dyrektywy (UE) 2015/2366
 3. Litevouch – bon towarowy w formie elektroniczne (kodu alfanumerycznego), uprawniający Użytkownika do nabycia towaru lub usług w Serwisie litevouch.com, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Litevouch nie jest kartą płatniczą i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym;
 4. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od LV Trade bon Litevouch w zamian za środki pieniężne;
 5. Partner LV Trade - podmiot trzeci dystrybuującym bony Litevouch w punktach sprzedaży lub/i na odległość za pośrednictwem portalu internetowego, tutaj BC Trade Europe OU, Lootsa tn 5, 11415 Tallinn, Estonia;
 6. Serwis - prowadzony przez LV Trade sklep internetowy, dostępny w domenie www.litevouch.com.
 7. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Litevouch, korzystający z Litevouch.

§1. [ Warunki ogólne ]

 1. Litevouch uprawnia Użytkownika do nabycia od LV Trade towarów i usług przez niego sprzedawanych do wysokości wartości środków pieniężnych, za które został zakupiony. W Serwisie, bon Litevouch umożliwia wyłącznie zakup towarów i usług, których sprzedawcą jest LV Trade. W szczególności bon uprawnia do zakupu produktu Litecoin, po kursie ustalonym przez LV Trade w momencie realizacji bonu.
 2. Litevouch może być użyty wyłącznie do zakupu towarów i usług w Serwisie.
 3. Litevouch nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Litevouch nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.
 4. Zakup bonu Litevouch może być dokonany bezpośrednio od LV Trade w Serwisie lub za pośrednictwem Partnerów LV Trade tj. w zewnętrznych portalach internetowych Partnerów LV Trade,
 5. Nabywca, dokonujący zakupu Litevouch bezpośrednio od LV Trade, zobowiązuje się do przekazania LV Trade środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Litevouch. Zapłata za Litevouch za pośrednictwem Serwisu może nastąpić za pomocą elektronicznych metod płatności udostępnionych na litevouch.com.
 6. Bonu Litevouch nie można zakupić przy użyciu drugiego bonu Litevouch.

§2 [Termin ważności Litevoch ]

 1. Litevouch jest ważny przez okres 180 (słownie: stu osiemdziesięciu) dni od daty jego zakupu, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 4.
 2. Termin ważności Litevouch określony datą dzienną jest wskazany każdorazowo na potwierdzeniu zakupu (paragonie lub nocie księgowej). Użytkownik ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia terminu ważności jak i aktualnego salda środków znajdującego się na Litevouch. Sprawdzenie terminu ważności jak i wartości środków doładowanych na Litevouch może być dokonane bezpośrednio w Portalu Internetowym w zakładce: https://www.litevouch.com/en/voucher-walidator .
 3. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Litevouch tylko w okresie jego ważności. Upływ terminu ważności Litevouch uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Litevouch.

§3 [ Zasady korzystania ]

 1. Litevouch jest wydawany na konkretnego Nabywcę.
 2. Użytkownik może nabyć towary lub usługi w Serwisie przy wykorzystaniu Litevouch wyłącznie przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry.
 3. Do użycia Litevouch w Serwisie litevouch.com wymagane jest podanie danych:
  - email
  - nr telefonu
  - imię nazwisko (opcjonalnie)
  oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Pierwsze użycie Litevouch w Serwisie powoduje zapisanie środków niewykorzystanych znajdujących się na Litevouch w ramach Konta Klienta prowadzonego dla osoby, która go użyła. Oznacza to, że kolejne wykorzystanie Litevouch może być tylko do wysokości pozostałych środków zwanych „Stan konta”, w terminie do 180 dniu od dnia pierwszego użycia.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Litevouch. Pozostała część środków na Litevouch pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tego Litevouch.
 6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Litevouch wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Litevouch i/lub do upływu terminu ważności Litevouch.
 7. Nabywca lub użytkownik akceptując regulamin potwierdza, że nie znajduje się aktualnie w USA, nie jest rezydentem USA oraz nie działa w imieniu podmiotu gospodarczego posiadającego siedzibę w USA lub w innym kraju, w którym dostęp do Serwisu lub korzystanie z usług Operatora byłoby niezgodne z ich prawem.

§4 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące działania Litevouch Użytkownik może złożyć bezpośrednio do LV Trade mailem na adres: [email protected], lub pisemnie na adres siedziby LV Trade podany na górze niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Reklamacje dotyczące Litevouch u Partnerów LV Trade, Użytkownik może również złożyć w punkcie sprzedaży, w którym nabył Litevouch.
 3. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Litevouch, LV Trade rozpatruje w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§5 [Odstąpienie od umowy nabycia Litevouch zawartej na odległość]

 1. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy zakupu Litevouch.
 2. Nabywca zamieszkały w jednym z krajów Unii Europejskiej ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu Litevouch, dokonanego za pośrednictwem Serwisu bez podawania przyczyny, na podstawie The Consumer Rights Directive 2011/83/EU (CRD), w terminie 14 dni od dnia nabycia. W zakresie zakupu Litevouch od Partnerów LV Trade dystrybuujących Litevouch na odległość, obowiązują terminy do odstąpienia od umowy przewidziane przez danego Partnera LV Trade.
 3. Zwrotu Litevouch nabytego bezpośrednio od LV Trade jak i za pośrednictwem zewnętrznego portalu internetowego Partnera LV Trade należy dokonać za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: [email protected]. W momencie otrzymania zgłoszenia niezwłocznie zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia odstąpienia na nośniku trwałym (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 4. LV Trade dokona weryfikacji czy Litevouch, który Nabywca chce zwrócić, nie został wykorzystany. Po pozytywnej weryfikacji w terminie 30 dni dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Litevouch tą samą metodą, która została wykorzystana do dokonania transakcji czyli w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę lub zwrotu na środków na kartę płatniczą, którą dokonano płatności.

§6 [Postanowienia końcowe ]

 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na litevouch.com
 2. Prawem właściwym jest prawo Seszeli.
 3. LV Trade może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
  3.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  3.2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Użytkowników;
  3.3. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do Kart Podarunkowych;
  3.4. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej litevouch.com. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.