Blog

11 styczeń 2022
o nas

Regulamin serwisu Litevouch.com

regulamin

Regulamin serwisu litevouch.com

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu litevouch.com (zwany dalej Serwisem) przez osoby trzecie. Serwis litevouch.com jest udostępniany przez LV Trade LIMITED, spółkę zarejestrowaną zgodnie z International Business Companies Act of the the Republic of Seychelles, Company Number: 229742 (dalej jako Operator).

Zanim zaczniesz korzystać z usług Serwisu litevouch.com miej świadomość, że jakiekolwiek działania związane z jednostkami udziałów w rozproszonych kryptograficznych systemach księgowych (zwanych dalej kryptowalutami) oraz tokenami (znakami legitymacyjnymi odwzorowującymi pewne wartości) tj. w szczególności sprzedaż, posiadanie, inwestowanie w kryptowaluty czy też tokeny wiąże się z ryzykiem. Wartości kryptowalut, tokenów mogą ulegać znacznym wahaniom i istnieje znaczne ryzyko strat finansowych związanych z wyżej wymienionymi działaniami. Korzystając z jakichkolwiek usług litevouch.com oświadczasz, że, jesteś świadom ryzyka oraz wszelkich zagrożeń związanych z jakimikolwiek działaniami na kryptowalutach i tokenach oraz pochodnych i w jak najszerszym zakresie dozwolonym przepisami bezwzględnie obowiązującymi zwalniasz z odpowiedzialności Operatora litevouch.com z tytułu korzystania z usług oferowanych za pomocą Serwisu.

§1

 1. Operator świadczy usługi opisane w niniejszym regulaminie po dokonaniu procedury rejestracji konta. Świadczenie usług następuje na rzecz osób fizycznych (konsumentów) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych), które zaakceptowały Regulamin i zawarły umowę o świadczenie usług (dalej jako Użytkownik).
 2. Każdy kto zaakceptuje niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  a) znane jest mu ryzyko związane z zakupem, posiadaniem czy też inwestowaniem w kryptowaluty i tokeny oraz jest świadomy, iż jednym z elementów tego ryzyka jest możliwość utraty wszystkich środków finansowych w wyniku nagłych zmian kursów kryptowalut i tokenów;
  b) jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia Konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może być kradzież środków finansowych Użytkownika;
  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) posiada ważne, skuteczne oraz odpowiednie umocowanie do działania w imieniu Użytkownika i inne uprawnienia, które umożliwiają rejestrację konta oraz korzystanie z usług Operatora – w przypadku osób innych niż osoby fizyczne,
  e) podaje wyłącznie prawdziwe i pełne dane Użytkownika, które są aktualne i obowiązujące,
  f) nie znajduje się na liście osób oraz podmiotów wskazanych na listach publikowanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, szczególnie na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,
  g) jego konto nigdy wcześniej nie zostało zawieszone lub usunięte z Serwisu z jakiegokolwiek powodu.
 3. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu. Operator ma jednak prawo do zawieszenia działania serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania serwisu lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego prawidłowe działanie. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby przerwa w działaniu serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.
 4. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania Serwisu tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Użytkownik zobowiązuje się się zwłaszcza do:
  a) niepublikowania i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  b) niepodejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenie, wadliwość lub przerwę w działaniu Serwisu,
  c) niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Operatora w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji,
  d) powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi
  e) niekorzystania z usług bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
 6. Serwis, w tym wszelkie treści, kody źródłowe, znaki graficzne (z wyłączeniem logotypów kryptowalut, tokenów oraz innych logotypów, do których prawa mają podmioty trzecie) stanowią własność intelektualną Operatora lub osób trzecich i ich jakiekolwiek kopiowanie, rozporządzanie i korzystanie bez zgody Operatora lub właściwych osób trzecich jest zabronione.

§2

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Operatora należy dokonać nieodpłatnej rejestracji konta w Serwisie.
 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza i podania wymaganych danych w szczególności adresu email Użytkownika oraz zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji konta musi potwierdzić utworzenie Konta poprzez podanie kodu weryfikacyjnego z wiadomości email przesłanej przez Operatora na adres podany podczas rejestracji lub kliknięcie linku weryfikacyjnego. Po podaniu poprawnych danych lub kliknięciu w link zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi udostępnienia konta, zaś Użytkownik otrzymuje kod VOUCHER na swój e-mail. Usługa udostępnienia konta jest nieodpłatna.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich haseł dostępu do konta w Serwisie, a także dostępu do konta pocztowego i innych środków komunikacji za pomocą których otrzymuje wiadomości związane z działaniem Serwisu. Operator nie odpowiada za utratę kryptowalut oraz tokenów zakupionych w Serwisie oraz bonów zakupionych przez Użytkownika, do których ma dostęp w Serwisie, w jak najszerszym zakresie dopuszczalnym przepisami bezwzględnie obowiązującymi, przede wszystkim Operator nie odpowiada za utratę kryptowalut, tokenów oraz bonów, związaną z zaniedbaniami Użytkownika dotyczącymi ochrony opisanych w tym punkcie danych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych w koncie Użytkownika, jednak nie później niż po upływie 3 dni od zmiany danych . Operator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku podejrzenia, że dane są nieaktualne.
 6. Operator może odmówić utworzenia Konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w szczególności w przypadku podejrzenia o nieprawdziwość, któregokolwiek z oświadczeń o których mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.

§3

W celu uzyskania pełnej funkcjonalności konta Użytkownika, konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do ukrywania malwersacji lub finansowania terroryzmu. 

 1. 1. Identyfikacja może odbyć się w szczególności poprzez: a) podanie imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia,
  b) informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, data urodzenia oraz numeru dokumentu tożsamości, numer w spisie zbioru ludności właściwego kraju Użytkownika – w przypadku jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną,
 2. W celu weryfikacji, niezależnie od ust. 1 powyżej, Użytkownik musi przedstawić Operatorowi dokument stwierdzający tożsamość poprzez przesłanie go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie muszą być wyraźne, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadna z danych nie może być zasłonięta. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej.
 3. Operator może poprosić Użytkownika o dodatkowe przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości, wykonanego w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna twarz Użytkownika oraz dokument tożsamości (tzw. selfie), ewentualnie o kontakt telefoniczny lub połączenie się Użytkownikiem za pomocą komunikatora video (np. Skype, Google meet).
 4. Potwierdzenie adresu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego, pisma urzędowego lub wyciągu bankowego lub potwierdzenia przelewu pochodzącego od instytucji finansowej na których widnieją dane adresowe Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).
 5. Operator może na każdym etapie korzystania z Serwisu przez Użytkownika żądać ponownego przesłania informacji wskazanych wyżej, jak również żądać innych niż opisane w ust. 1-4 informacji w celu wypełnienia ciążących na Operatorze obowiązków związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 6. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby zapewnienia prawidłowego świadczenia usług w Serwisie, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz spełnienia wymagań związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności udostępnionej na stronie https://www.litevouch.com/pl/blog/polityka-prywatnosci .
 7. Operator może w każdym czasie ograniczyć lub zablokować możliwość wpłat lub/i wypłat z Konta w ramach dostępnych portfeli w przypadku niezweryfikowania danych konta Użytkownika oraz w szczególności w przypadku podejrzenia Operatora, że zweryfikowane dane są fałszywe lub w przypadku naruszenia przepisów prawa czy też regulaminu.

§4

Operator świadczy za pomocą Serwisu usługi polegające na realizacji bonu Litevouch, który to bon umożliwia nabycie kryptowaluty Litecoin.

Kurs ustalany jest w oparciu o serwis coinsmarketcap.com i aktualizowany co 3 minuty, powiększony o prowizję serwisu Litevouch, 15% w przypadku transakcji do 50 EUR oraz 5% w przypadku transakcji powyżej 50 EUR.

 1. Operator w ramach Serwisu może świadczyć również inne niż opisane w Regulaminie usługi na podstawie odrębnych regulaminów świadczenia usług.
 2. Operator zastrzega, że nie świadczy usług płatniczych, żadnych usług finansowych oraz inwestycyjnych, w szczególności nie uczestniczy w obrocie papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Operator może jednak informować w Serwisie o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów czy też partnerów.
 3. Korzystanie z usług odbywa się wyłącznie przez Użytkowników po zalogowaniu się do Serwisu.
 4. Wykorzystywanie Serwisu w celach związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim portfeli kryptowalut jako rachunku Użytkownika służącego do prowadzenia rozliczeń jest zabronione.

§5

 1. Operator w jak najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi wyłącza i ogranicza odpowiedzialność za świadczenie usług na podstawie niniejszego regulaminu wobec Użytkownika, w szczególności z tytułu jakichkolwiek gwarancji, rękojmi. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika, czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych Kryptowalut lub tokenów, straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej; straty finansowe Użytkowników wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych; za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu; skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami;
 2. Operator nie odpowiada za możliwą utratę kryptowalut, tokenów oraz bonów w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od właściciela serwisu takich jak np. działania siły wyższej, awarii sprzętowych, odnalezionych błędów w systemie kryptowalut lub tokenów, działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działania na szkodę Serwisu bądź innych Użytkowników, lub naruszającego przepisy obowiązującego prawa. Użytkownik zwalnia Operatora od odpowiedzialności i jest odpowiedzialny za to, że osoba trzecia nie będzie żądała od Operatora naprawienia powstałych w ten sposób szkód, oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Operatora w związku z roszczeniami związanymi z tymi szkodami.

§6

 1. Zarówno Operator oraz Użytkownik mają prawo wypowiedzieć postanowienia niniejszego regulaminu z terminem 7-dniowym, przy czym wypowiedzenie przez Użytkownika musi być poprzedzone weryfikacją danych osobowych podanych przez Użytkownika w sposób wskazany przez Operatora. Użytkownik podczas okresu wypowiedzenia zobowiązany jest do realizacji wszystkich bonów Użytkownika.
 2. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi postanowienia niniejszego regulaminu w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Użytkownika tożsamości zgodnie z postanowieniami regulaminu, nieprawdziwości oświadczeń o których mowa w §1 ust. 2 oraz w przypadku podejrzenia prania pieniędzy. Operator ma prawo zablokować również wszystkie środki Użytkownika do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia postanowień regulaminu, a w przypadku naruszenia przepisów prawa ma prawo do zablokowania środków i przekazania ich zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania części lub całości funkcji konta Użytkownika (w tym możliwości dokonywania wypłat, możliwości korzystania z usług Operatora świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu lub innych regulaminów) w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa. W takiej sytuacji Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kupna kryptowalut.
 4. Zmiany w treści niniejszego regulaminu wymagają ponownej akceptacji przez Użytkownika. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie regulaminu w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu w terminie do dnia wejścia w życie jego nowych postanowień, Operator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania lub wypowiedzenia postanowień niniejszego regulaminu , anulowania wszystkich zleceń złożonych przez Użytkownika, chyba że użytkownik nie może domagać się ich zwrotu w przypadkach wskazanych w regulaminie.

§7

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]
 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przypadku, jeżeli uważa, że usługi świadczone są przez Operatora niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Operator przyjmuje reklamacje wyłącznie mailowo na adres: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email podanego przez Użytkownika w Serwisie oraz zawierać: przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Operator zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.

§8

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo Republiki Seszeli, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.