Blog

11 styczeń 2022
o nas

Polityka prywatności

regulamin

Polityka Prywatności

I. Definicje

 1. Administrator – Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, którym jest LV Trade LIMITED;
 2. LV Trade – LV Trade LIMITED, zarejestrowana zgodnie z Ustawą o Międzynarodowych Spółkach Handlowych Republiki Seszeli, numer firmy: 229742; adres do korespondencji w UE:

  LV Trade LIMITED

  SOHO Office, Punchbowl centre
  Elija Zammit Street

  STJ3154 St. Julian’s, Malta
 3. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /CE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
 6. Serwis – serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem litevouch.com oraz subdomen;
 7. Usługi – Usługi świadczone przez LV Trade drogą elektroniczną, sprzedaż towarów i usług, w szczególności realizacja bonu Litevouch;
 8. Użytkownik – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin LV Trade i zawarły z LV Trade umowę o świadczenie Usługi.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie LV Trade.

II. Informacje Ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  ◦ wprowadzając informacje do formularzy;
  ◦ poprzez przechowywanie plików (tzw. „cookies”) na urządzeniach końcowych;
  ◦ poprzez gromadzenie logów serwera WWW oraz innych informacji powstałych w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Serwisu;
  ◦ poprzez nagrywanie i zbieranie danych osobowych w postaci nagrania obrazu Użytkownika uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo (np. skype).

III. Zasady Zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania Danych Osobowych przez Użytkowników. Niepodanie wszystkich Danych Osobowych wymaganych przez LV Trade może prowadzić do niemożności świadczenia Usług przez LV Trade.
 2. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika.
 3. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP itp.).
 4. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:
  ◦ Użytkownik wyraża zgodę;
  ◦ jest to uzasadnione przepisami prawa;
  ◦ jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym Usług obsługujących płatności, a także innych podmiotów, z którymi LV Trade współpracuje przy wykonywaniu Usługi.

IV. Zakres Ochrony Danych i ich przetwarzania

 1. W związku z realizacją danej Usługi Administrator może żądać od Użytkownika podania Danych Osobowych przede wszystkim w przypadku osób fizycznych: cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika oraz jego imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, kraj urodzenia, informacje o rezydencji podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, numer telefonu, data urodzenia oraz numer dowodu osobistego . W przypadku Użytkowników zagranicznych nieposiadających numeru PESEL należy podać odpowiednik (numeru PESEL) (lub złożyć oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL);
 2. W celu weryfikacji danych Użytkownik musi przedstawić pracownikowi LV Trade dokument tożsamości lub przesłać jego skan lub zdjęcie w formacie .jpg lub .png za pomocą formularza w Serwisie. Skan/zdjęcie dokumentu tożsamości musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie muszą być dobrze widoczne, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne dane nie mogą być zakryte. Plik nie może zawierać śladów przeróbki cyfrowej (np. zamalowanie elementu programem graficznym). Dopuszczalne jest umieszczenie znaku wodnego. W przypadku wątpliwości LV Trade może poprosić Użytkownika o przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości wykonanego w taki sposób, aby jednocześnie widoczna była twarz Użytkownika i dokument tożsamości (tzw. selfie) lub połączyć się z Użytkownikiem przez komunikator wideo (np. skype).
 3. Potwierdzenie adresu Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz itp.), umowy z instytucją zaufania publicznego lub pisma urzędowego z danymi adresowymi Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem oraz datą sporządzenia (nie starszą niż 6 miesięcy).
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 2016, poz. L119) oraz przepisów rozdziału 373 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o praniu pieniędzy (CAP 373).
 5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepisy prawa upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania, o ile nie narusza to przepisów prawa i może być wykonane z poziomu panelu użytkownika.
 9. Administrator może odmówić wykonania uprawnień wskazanych w pkt. 8, jeżeli wynika to z przepisów prawa, informacje są przedmiotem toczącego się sporu lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa świadczonych przez Administratora Usług.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik jest uprawniony do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane niezgodnie z prawem lub są bezużyteczne dla realizacji celu dla którego został zebrany.
 3. W przypadku zmiany Danych Osobowych Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności mających na celu aktualizację Danych Osobowych na swoim Koncie.
 4. 4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych w uzasadnionym przypadku, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  ◦ nie zapłacił całej kwoty należnej Administratorowi, lub
  ◦ naruszył Warunki świadczenia usług, lub
  ◦ naruszył obowiązujące przepisy prawa,
  a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika. W każdym przypadku odmowy usunięcia Danych Osobowych Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach odmowy wraz z uzasadnieniem prawnym.
 5. W przypadku wątpliwości co do sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wnieść zapytanie, zastrzeżenie lub skargę do organu nadzorczego.
 6. Dane Osobowe przekazane specjalnie do celów marketingowych mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych oraz żądania ograniczenia takiego przetwarzania.
 9. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia Danych Osobowych.
 10. Podstawą przetwarzania danych są w szczególności obowiązujące regulaminy i przepisy prawa oraz zgoda, jeśli została wyrażona przez Użytkownika.
 11. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi.
 12. Kontakt z Administratorem Danych: [email protected].

VI. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informacyjne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies zawiera dokument „Polityka Cookies” dostępny pod adresem:
 4. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

VII. Dzienniki serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najefektywniejszej obsługi hostingowej, także w celach dowodowych w związku z popełnionymi przestępstwami lub z uwagi na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto mogą być przechowywane następujące dane:
  ◦ data zamówienia,
  ◦ czas odpowiedzi,
  ◦ nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS,
  ◦ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS,
  ◦ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odesłanie,
  ◦ informacje o przeglądarce Użytkownika,
  ◦ Adres IP.
  ◦ Numer telefonu.
 3. Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tych danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż służą one wyłącznie do administrowania serwerem.

VIII. Zarządzanie Plikami Cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookies w danej przeglądarce znajdują się na Stronie jej redaktora.

IX. Kontakt

 1. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji pod adresem: [email protected]